elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 30.05.2024

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Krzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.przed-krze.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),
  • kontrast dla treści niebędącym tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Ostrowska, adres e-mail: przedszkole@przed-krze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 756106247. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

  1. Aby wejść do budynku należy pokonać bramę główną, 7 stopni  oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
  2. Budynek jest jednopoziomowy - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  3. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
  4. W odległości 50m znajduje się parking gminny z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne w Krzeszowie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Jolanta Ostrowska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2021
Liczba wyświetleń: 553
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.03.2021
10:45:59
edycja
Jolanta Ostrowska
Deklaracja dostępności
26.03.2021
14:02:07
edycja
Jolanta Ostrowska
Deklaracja dostępności